Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Λογική πύλη Η΄ (OR)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο παρόν σενάριο παρουσιάζεται η λειτουργία της πύλης Η΄ (OR). Αρχικά , διερευνάται η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και ανιχνεύονται οι ιδέες τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται με διαδραστικό τρόπο η λειτουργία της πύλης αυτής και γίνεται η προσομοίωση της. Το σενάριο ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των μαθητών.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σύμβολο της λογικής πράξης OR (+) είναι γνωστό στους μαθητές από την αλγεβρική πράξη της πρόσθεσης στο δεκαδικό σύστημα. Το αριθμητικό σύμβολο της πρόσθεσης παρουσιάζει ομοιότητες αλλά και διαφορές με το λογικό σύμβολο της πράξης OR.

Στη λογική πράξη OR και την πράξη της πρόσθεσης υπάρχει γνώση που έρχεται σε αντίθεση με τις πρότερες γνώσεις των μαθητών. Αναλυτικότερα, ενώ και στη λογική πράξη OR και στην πράξη της πρόσθεσης ισχύει ότι: 0+0=0, 0+1=1 και 1+0=1, υπάρχει διαφοροποίηση στην περίπτωση του 1+1, και συγκεκριμένα στην πρόσθεση ισχύει ότι 1+1=2 , ενώ στη λογική πράξη OR ισχύει ότι: 1+1=1.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Προϋπάρχουσα γνώση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
15 λεπτά
Φάση 2: Ανίχνευση ιδεών
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 3: Λειτουργία
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 4: Προσομοίωση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να αναγνωρίζουν το λογικό κύκλωμα της λογικής πύλης OR.
  2. Οι μαθητές να είναι ικανοί να υλοποιούν τη λογική πύλη OR σε λογισμικό προσομοίωσης.
  3. Οι μαθητές να είναι σε θέση να προσομοιώνουν τη λογική πύλη OR σε λογισμικό προσομοίωσης.
  4. Ευχαρίστηση των μαθητών μέσω της ενασχόλησής τους με τους υπολογιστές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Λογικές πύλες
Ψηφιακά κυκλώματα
OR
Η΄
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)