Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Υλικό Υπολογιστή

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το υλικό ενός υπολογιστικού συστήματος (κεντρική μονάδα και βασικές περιφερειακές συσκευές). Οι μαθητές ζωγραφίζουν αλλά και χρησιμοποιούν διαδραστικές εφαρμογές ώστε να διερευνήσουν και να γνωρίσουν τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και τη χρησιμότητα των συσκευών του υπολογιστή και στη συνέχεια να ξεχωρίσουν τις περιφερειακές μονάδες σε εισόδου και εξόδου. Όλες οι δραστηριότητες που προγραμματοποιούνται στον υπολογιστή γίνονται ομαδοσυνεργατικά.

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει, καθοδηγεί και βοηθά όπου χρειάζεται τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης και συντονίζει τη συζήτηση στην τάξη. Επιδιώκεται η σταδιακή μείωση της βοήθειας που παρέχει.

Τα σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Κατά τη διδασκαλία της έννοιας του Υλικού ενός Υπολογιστικού Συστήματος, οι μαθητές αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες:

- στην αναγνώριση των βασικών μονάδων του Υπολογιστή και στο ποιος είναι ο
ρόλος / χρησιμότητά τους,

- στο διαχωρισμό των περιφεριακών συσκευών σε εισόδου και εξόδου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής;
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Διερεύνηση του Υλικού ενός Υπολογιστή
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Υλικό ενός Υπολογιστικού Συστήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 4: Συσκευές Εισόδου - Εξόδου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 5: Εννοιολογικός Χάρτης Υλικού Υπολογιστή
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατονομάζουν τις βασικές μονάδες σε ένα υπολογιστικό σύστημα
  2. Να περιγράφουν τη λειτουργία κάθε μονάδας
  3. Να αναγνωρίζουν την κεντρική μονάδα και τις περιφερειακές συσκευές του υπολογιστικού συστήματος
  4. Να χαρακτηρίζουν μια περιφερειακή συσκευή ως μονάδα εισόδου ή εξόδου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
υλικό υπολογιστή (Hardware)
υπολογιστικό σύστημα
κεντρική μονάδα
περιφερειακές συσκευές
συσκευή εισόδου
συσκευή εξόδου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 υπολογιστής ανά ομάδα μαθητών, βιντεοπροβολέας (εάν υπάρχει)
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)