Μαθηματικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από την έννοια της συνάρτησης στην έννοια της εξίσωσης

45 λεπτά

Εξάσκηση στις συναρτήσεις

Φύλλα Εργασίας

Στο πρώτο στάδιο αυτής της φάσης, μετά από μία μικρή επανάληψη και υπενθύμιση των συμπερασμάτων της προηγούμενης ώρας, οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες, δουλεύουν με διαδραστική άσκηση όπου καλούνται να ανακαλύψουν κάθε φορά τη σχέση (συνάρτηση). Στην άσκηση αυτή εργάζονται αποκλειστικά με διαγράμματα του Venn. Σημειώνεται ότι σε κάποιες από τις συναρτήσεις αυτές υπάρχει προβληματισμός-συζήτηση των μελών της ομάδας σε σχέση με τις τιμές που μπορεί να παίρνει η μεταβλητή. Για παράδειγμα, εφόσον έχουμε από την αρχή συναποφασίσει ότι οι αριθμοί με τους οποίους θα εργαστούμε  είναι φυσικοί (τόσο στο Πεδίο Ορισμού όσο και στο Πεδίο Τιμών), στη συνάρτηση 10-Χ το Χ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φυσικός αριθμός που είναι μικρότερος ή ίσος με 10 (Χ≤10). Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να ανακαλύψουν ότι στη συνάρτηση Χ:4 το Χ μπορεί να είναι μόνο πολλαπλάσιο του 4 ή ότι στη συνάρτηση 60:Χ το Χ μπορεί να είναι μόνο διαιρέτης του 60.

Στο δεύτερο στάδιο της φάσης ο εκπαιδευτικός μοιράζει κενά διαγράμματα («Φύλλο εργασίας 3: Η δική μας συνάρτηση») και προτρέπει κάθε ομάδα να βάλει αριθμούς στο Πεδίο Ορισμού και στο Πεδίο Τιμών και να παραδώσει το διάγραμμα στη διπλανή ομάδα η οποία θα πρέπει, μελετώντας το διάγραμμα, να αντιληφθεί  και να γράψει ποια είναι η συνάρτηση που «κρύβεται» πίσω από το διάγραμμα αυτό. Πρόκειται για μία άσκηση με παιγνιώδη μορφή που οι ομάδες την αντιμετωπίζουν, συνήθως, με ενθουσιασμό και κατά την οποία οι ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν όσο το δυνατό πιο δύσκολες συναρτήσεις, προκειμένου να δυσκολέψουν τη διπλανή τους ομάδα.

Εξάσκηση στις συναρτήσεις (άσκηση)

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΥΝΟΔΙΟΣ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)