Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

10 λεπτά

Σύνδεση με το σχολικό βιβλίο.

Περιγράφονται οι προϋποθέσεις άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, οι άρχες ψηφοφορίας, η έννοια "εκλογικό σύστημα" και οι διάφορες κατηγορίες εκλογικών συστημάτων.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)