Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κίνηση και ταχύτητα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές διερευνούν και συσχετίζουν την κίνηση και την ταχύτητα αξιοποιώντας αναπαραστάσεις διαφόρων μορφών (οπτικοποίηση κίνησης μέσω προσομοιώσεων, μετρήσεις πραγματικού εργαστηρίου, εικόνες, λεκτική περιγραφή κίνησης). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες στο εργαστήριο πληροφορικής και στο εργαστήριο φυσικής. Συνδυάζεται εικονικό και πραγματικό εργαστήριο ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν με διάφορους τρόπους το ίδιο πρόβλημα. Στη φάση 4 γίνεται ανακεφαλαίωση και εφαρμογή γνώσεων, διεργασία που μπορεί να γίνει μέσω βιντεοπροβολέα στην ολομέλεια της τάξης. Ο διδάσκων αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο οργανώνοντας και παρακολουθώντας την εργασία στις ομάδες ή στην ολομέλεια.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της ταχύτητας και να συνδέσουν τη σταθερότητα ή τη μεταβολή της με τα είδη της κίνησης.  Πώς από την στροβοσκοπική αναπαράσταση μιας κίνησης αναγνωρίζεται  το είδος της κίνησης; Πώς προσδιορίζονται τα διανυσματικά χαρακτηριστικά της ταχύτητας; Πώς από την λεκτική περιγραφή μίας κίνησης καταλήγουμε στα διαγράμματα;

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Έναυσμα: " Τι είδος κίνησης κάνει;"
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
35 λεπτά
Φάση 2: Πειραματισμός μέσω εικονικού εργαστηρίου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Πειραματισμός μέσω πραγματικού εργαστηρίου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικής
20 λεπτά
Φάση 4: Συμπεράσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να συνδέουν το είδος της κίνησης ενός αντικειμένου με τις διαδοχικές θέσεις που καταλαμβάνει
  2. Να συνδέουν το είδος της κίνησης ενός αντικειμένου με τις τιμές της ταχύτητάς του
  3. Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και αξιοποίηση αναπαράστασης κίνησης σε διάγραμμα
  4. Να μεταβαίνουν από τη λεκτική περιγραφή μιας κίνησης στην στροβοσκοπική αναπαράσταση της τροχιάς
  5. Να καλλιεργήσουν συνεργατική στάση και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας μέσω της ομαδικής εργασίας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
κίνηση
ταχύτητα
διάνυσμα
διάγραμμα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
βιντεοπροβολέας, Οποιοσδήποτε browser σε Η/Υ, smartphone ή tablet, χρονομετρητής και κινούμενο όχημα, τροχαλία, βαράκια
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)