Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δημιουργία Γεωμετρικών σχημάτων στη γλώσσα προγραμματισμού logo με χρήση της Δομής Επανάληψης.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο παρόν σενάριο θα διδαχθεί σε μαθητές της Γ΄ γυμνασίου και αφορά στη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης της γλώσσας προγραμματισμού Logo .

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τη σημασία της δομής επανάληψης, και να μπορούν να την χρησιμοποιούν σωστά σε απλά προγράμματα. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 3: διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 4: εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. 1. Nα γνωρίσουν τους τρόπους με τους οποίους συντάσσεται η εντολή επανάλαβε καθώς και τη χρήση των π
  2. 2. Να τεκμηριώνουν τη χρησιμότητα της δομής επανάληψης μέσα σε ένα πρόγραμμα.
  3. 3. Nα αξιολογούν πότε ενδείκνυται η χρήση της
  4. 4. Nα μετατρέπουν μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία εντολών σε επαναληπτική δομή.
  5. 5. Nα εξοικειωθούν με την αναζήτηση και προβολή μαθησιακών αντικειμένων στο φωτόδεντρο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
logo
Γεωμετρικά σχήματα
Δομή ακολουθίας
δομή επανάληψης
εμφωλευμένη δομή επανάληψης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Για τη διδασκαλία του σεναρίου απαιτείται ένα εργαστήριο πληροφορικής με πρόσβαση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο κάποιον φυλλομετρητή. Οι υπολογιστές θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το περιβάλλον προγραμματισμού Microworlds Pro, με εμφανή συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για ευκολη πρόσβαση σ’ αυτό. Ένας βιντεοπροβολέας θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει έτσι ώστε να δοθούν διευκρινήσεις στους μαθητές ή κάποια βοήθεια αν χρειαστεί.
Δημιουργός Σεναρίου: Ευαγγελία Λιάνου (Εκπαιδευτικός)