Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η διάθλαση του φωτός με ανακαλυπτική προσέγγιση

10 λεπτά

Πείραμα 2: Γωνία πρόσπτωσης

Φύλλα Εργασίας

Στο φύλλο εργασίας (3ο μέρος - Πείραμα 2) οι μαθητές, ανά ομάδες, σημειώνουν μία υπόθεση-πρόβλεψη (με αιτιολόγηση) για το πως η μεταβολή της γωνίας πρόσπτωσης θα επηρεάσει τη γωνία διάθλασης. Η αιτιολόγηση δεν είναι απαραίτητο να είναι απόλυτα σωστή, αλλά πρέπει να δείχνει μία προσπάθεια υποστήριξης της υπόθεσης με επιστημονικά εύλογα επιχειρήματα (με βάση τις γνώσεις των μαθητών).

Στη συνέχεια χρησιμοποιούν την προσομοίωση για να μεταβάλλουν την γωνία πρόσπτωσης (ανεξάρτητη μεταβλητή) και καταγράφουν τόσο αυτήν όσο και την προκύπτουσα γωνία διάθλασης (εξαρτημένη μεταβλητή).

Σχεδιάζουν την γραφική παράσταση στην περιοχή με το χαρτί μιλιμετρέ του φύλλου εργασίας (ή καλύτερα στο αρχείο Excel ή στο online εργαλείο σχεδιασμού γραφικών παραστάσεων desmos και στη συνέχεια αντιγράφουν το γενικό σχήμα στο φύλλο εργασίας).

Κρίνουν εάν η υπόθεσή τους επαληθεύθηκε ή όχι και σημειώνουν στο φύλλο εργασίας.

Διάθλαση του φωτός

Διευκρίνιση: 
Η προσομοίωση, με τη βοήθεια της εικόνας στο φύλλο εργασίας, εκτελείται χωρίς προβλήματα (πρέπει να πατηθεί το σύμβολο "play" στην κεντρική εικόνα για να ξεκινήσει η προσομοίωση)
Σχόλιο: 
Είναι προτιμότερο να έχει εγκατασταθεί πλήρως το πακέτο από το phet στον κάθε υπολογιστή, ενώ είναι κρίσιμο να έχει ελεγχθεί η ύπαρξη της τελευταίας έκδοσης της Java.

Γρήγορος σχεδιασμός γραφικής παράστασης

Διευκρίνιση: 
Η γραφική παράσταση μπορεί να γίνει απευθείας στο φύλλο εργασίας, ή με τη βοήθεια του αρχείου Excel, ή με τη βοήθεια του online εργαλείου desmos (με επιλογή "insert table")
Δημιουργός Σεναρίου: Αργύριος Πάσχος (Εκπαιδευτικός)