Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Πετρώματα - Κατηγορίες πετρωμάτων - Πετρολογικός κύκλος

25 λεπτά

Εισαγωγή στο μάθημα

Φύλλα Εργασίας

Στην αρχή ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος. Με την βοήθεια των μαθητών, υπενθυμίζει τον ορισμό του ορυκτού και τις φυσικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια στην αναγνώριση και ταξινόμησή τους, δηλ. το κρυσταλλικό σχήμα - μορφή, το χρώμα, την σκληρότητα, το σχισμό και το ειδικό βάρος. Στη συνέχεια ανακαλούνται τα ονόματα των κυριότερων ορυκτών (χαλαζίας, άστριοι, μαρμαρυγίες, πυρόξενοι, ασβεστίτης κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση με τη νέα γνώση (Παράγραφος 4.11, σελ. 82 και Πίνακας 4-4, σελ. 84 του σχολικού εγχειριδίου).

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 1η

Πετρώματα

Δραστηριότητα 2η

Μικροσκόπιο

Δραστηριότητα 3η

Ορυκτολογική σύσταση των πετρωμάτων

Δημιουργός Σεναρίου: Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη (Εκπαιδευτικός)