Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Mυκηναϊκός πολιτισμός : στην αχλή του μύθου

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

  Κατά τη διάρκεια της παρούσας διδακτικής πρότασης οι μαθητές θα προσεγγίσουν τη διδακτική ενότητα Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός εξετάζοντας πτυχές και παραμέτρους της συγκεκριμένης φάσης της ελληνικής πρωτοϊστορίας  μέσα από ανακαλυπτικές – διερευνητικές μεθόδους. Τα θέματα που θα τους απασχολήσουν σχετίζονται με το χώρο και το χρόνο εμφάνισής του συγκεκριμένου πολιτισμού, τα αίτια  εξάπλωσης και παρακμής του, την κοινωνική και πολιτική συγκρότηση, τις οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι μυκηναίοι καθώς και τα πολιτιστικά επιτεύγματα τους. Παράλληλα οι μαθητές θα εξασκηθούν στη χρήση των υπολογιστών και θα αποκτήσουν τις κατάλληλες αναπαραστάσεις για την κατάκτησης της γνώσης.  Βασικό περιβάλλον εργασίας θα αποτελέσει ο Η/Υ και το Διαδίκτυο καθώς μέσα από εργαλεία γενικής κυρίως χρήσης των ΤΠΕ οι μαθητές θα οδηγηθούν στην αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων με σκοπό την αναζήτηση, αξιολόγηση των πληροφοριών, εμβάθυνση σε αυτές και σύνθεση της τελικής τους εργασίας. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

      

  •  Ο χώρος και το χρόνος εμφάνισής του μυκηναϊκού πολιτισμού, τα αίτια  εξάπλωσης και παρακμής του, η  κοινωνική και πολιτική συγκρότηση των Μυκηναίων, οι οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν  καθώς και τα πολιτιστικά επιτεύγματα τους.
  • Βελτίωση των ικανοτήτων στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, εξάσκηση στον  επεξεργαστή κειμένου και το λογισμικό παρουσιάσεων, αξιολόγηση ιστοσελίδων και λογισμικών, κριτική τοποθέτηση απέναντι στην πολύπλευρη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα,αξιοποίηση πολυμεσικού υλικού καθώς και κατάλληλων λογισμικών για την οπτικοποίηση των γνώσεων, εξοικείωση με τα συνεργατικά εργαλεία μάθησης που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες
  • Επίτευξη συνεργασίας των μαθητών για την κατάκτηση κοινών μαθησιακών στόχων, ανάληψη πρωτοβουλιών εντός ομάδας και απόκτηση αισθήματος συνευθύνης, ενεργητική στάση απέναντι στη μάθηση και κριτική διαχείριση των πληροφοριών, ανάπτυξη αιτιολογημένης προσωπικής άποψης.   
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Α΄Φάση Αφόρμηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα ή εργαστήριο πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 2: ΄Ερευνα & Συμπεράσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία wiki-Aξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1.  Να τοποθετήσουν οι μαθητές το συγκεκριμένο φαινόμενο στο χώρο και το χρόνο που εμφανίστηκε
  2.  Να γνωρίσουν τις δραστηριότητες των μυκηναίων καθώς και την πολιτική και κοινωνική οργάνωσή τους
  3.  Να κατανοήσουν συγκεκριμένους ιστορικούς όρους: όπως χώρος, χρόνος, παρακμή, κοινωνική διαστρωμάτω
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μυκήνες
θολωτοί τάφοι
πύλη λεόντων
άναξ
βασιλεύς
λααγέτας
γραμμική Β΄
θησαυρός Ατρέως
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολικό εργαστήριο, σχολικό εγχειρίδιο, σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας, επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων, google drive, pbworks.
Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντία Μάμαλη (Εκπαιδευτικός)