Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

C'est drôle de faire la cuisine!

46 λεπτά

Ολοκλήρωση της ενότητας 4 "A table " του βιβλίου

Φύλλα Εργασίας

Ολοκληρώνουμε της ενότητα 4 του σχολικού εγχειριδίου με δραστηριότητες εμπέδωσης (όπως περιγράφονται στα φύλλα εργασίας που παρατίθενται)

La pyramide alimentaire

Διευκρίνιση: 
Regardez bien la photo, puis discutez!

Choisis la bonne phrase! Διάλεξε τη σωστή φράση

Διευκρίνιση: 
Από τις δυο εκφράσεις που δίνονται, ποια είναι η σωστή;
Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Βαρσαμίδου (Εκπαιδευτικός)