Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

H έννοια της επιτάχυνσης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας έχει στόχους την καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της συμμετοχής των μαθητών, την καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, την αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των μαθητών τη αξιοποίηση ελκυστικών περιβαλλόντων μάθησης και την οργάνωση ευκαιριών για πλούσιες εμπειρίες μάθησης που συνδέονται με διδακτικές  παρεμβάσεις γεγονότων και πρακτικών οι οποίες βοηθούν να κατανοήσουν τις έννοιες και να τις συνδέσουν μεταξύ τους αλλά και με πολλαπλές αναπαραστάσεις με τη βοήθεια βίντεο και προσομοιώσεων. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο παρόν σενάριο στοχεύει στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της μάθησης τους και στην αξιοποίηση της φαντασίας των μαθητών και στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Ιδιαίτερα επιχειρείται η διασαφήνιση και εννοιολόγηση της έννοιας επιτάχυνσης μέσα από αυθεντικά παραδείγματα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα που επιλύει το σενάριο αυτό σχετίζεται με την παρέμβαση στις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών, οι οποίες σχετίζονται με την έννοια της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. Συγκεκριμένα οι μαθητές:

1.δεν διακρίνουν την  ταχύτητα και την  αλλαγή στη ταχύτητα.

2.πιστεύουν ότι αν δύο κινητά βρίσκονται στην ίδια θέση έχουν την ίδια ταχύτητα.

3.δεν κατανοούν τη φυσική σημασία των προσήμων στα μεγέθη χρόνος, θέση, ταχύτητα.

4.συγχέουν ποιο μέγεθος είναι ανεξάρτητο και ποιο εξαρτημένο.

5.συγχέουν το περιεχόμενο των εννοιών ταχύτητα και επιτάχυνση

6.πιστεύουν ότι αν η ταχύτητα είναι μηδέν είναι και η επιτάχυνση μηδέν

7.πιστεύουν ότι το διάνυσμα της ταχύτητας και το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχουν την ίδια κατεύθυνση.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
8 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή, πρόκληση ενδιαφέροντος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
8 λεπτά
Φάση 2: Παρακολούθηση βίντεο - Συζήτηση ερωτήσεων φύλλου.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
24 λεπτά
Φάση 3: Δραστηριότητες προσομοίωσης, προβλέψεις
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
5 λεπτά
Φάση 4: Διατύπωση συμπερασμάτων - Γενίκευση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
15 λεπτά
Φάση 5: Φύλλο Αξιολόγησης - Ανατροφοδότηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη σε επόμενη διδακτική ώρα, ή και εργασία για το σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ορισμός από τους μαθητές του μέγεθους της επιτάχυνσης στις ευθύγραμμες κινήσεις
  2. Οι μαθητές να ορίσουν την ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
  3. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με την πειραματική μέθοδο
  4. Ανάπτυξη από τους μαθητές δεξιοτήτων στη χρήση λογισμικών φυσικής
  5. Ανάπτυξη ικανοτήτων στις διαδικασίες ελέγχου μεταβλητών κατά την πειραματική διαδικασία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
επιτάχυνση
ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοιώσεων PHET στην αίθουσα διδασκαλίας. Αν το εργαστήριο Η/Υ δεν είναι διαθέσιμο ώστε να υπάρχει ένας τουλάχιστον Η/Υ για κάθε ομάδα θα γίνει χρήση ενός Η/Υ με βιντεοπροβολέα με τη μέθοδο της επίδειξης. Είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν τα απαραίτητα προγραμμάτα για εκτέλεση των προσομοιώσεων που απαιτεί το λογισμικό PHET.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΙΟΝΥΣIOΣ ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)