Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ECOSYSTEM ECHOES

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Γίνεται επανάληψη και επέκταση βασικών λέξεων - εννοιών πάνω στο θέμα του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουμε κύρια περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου αναδεικνύουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας, εντοπίζουμε τις αιτίες τους και προτείνουμε λύσεις για αυτά. Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συνθέτουμε μια αφίσα ευαισθητοποίησης. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Γίνεται επανάληψη, εμπέδωση και επέκταση σε έννοιες, ζητήματα και προβλήματα του περιβάλλοντος. Επιδιώκεται η δημιουργία αφίσας η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά προβλήματα, την ανάδειξη των αιτιών τους και την υπόδειξη πιθανών λύσεων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Vocabulary Review.
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πινακα.
15 λεπτά
Φάση 2: Environmental Problems
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πινακα.
15 λεπτά
Φάση 3: Why? Match the causes with the problems.
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πινακα.
30 λεπτά
Φάση 4: Action Now: Suggest possible solutions.
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πινακα.
25 λεπτά
Φάση 5: Create a poster.
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα περιβαλλοντικά.
  2. Να εμπεδώσουν αλλά και να διευρύνουν το λεξιλόγιο που συνδέεται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
  3. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών να δημιουργήσουν αφίσα για το περιβάλλον.
  4. Να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου (προφορικού-γραπτού) και να εκφράσουν την γνώμη τους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
περιβαλλοντικά προβλήματα
αιτίες
λύσεις
αφίσα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
αίθουσα πληροφορικής , χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Δημιουργός Σεναρίου: Μελανία Μιχαλίτση (Εκπαιδευτικός)