Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο σενάριο αυτό παρουσιάζεται μια προσέγγιση διδασκαλίας για τα μέρη που απαρτίζουν έναν Υπολογιστή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο να χρησιμοποιηθούνε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία της πλατφόρμας του "Αισώπου".. Γίνεται χρήση του σχολικού εργαστηρίου για την υλοποίηση του σεναρίου. Οι μαθητές/τριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά σε δραστηριότητες εξερεύνησης. Έρχονται σε επαφή με τον Εθνικό Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου "Φωτόδεντρο". Το σενάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Β' τάξη Δημοτικού, όπου οι μαθητές έχουν μάθει να γράφουν.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στο σενάριο αυτό οι μαθητές διδάσκονται τα μέρη του Υπολογιστή στο πλαίσιο του μαθήματος των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα). Χρησιμοποιείται το σχολικό εργαστήριο για την υλοποίηση του σεναρίου. Οι μαθητές/τριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά σε δραστηριότητες εξερεύνησης. Υπάρχει δραστηριότητα αφόρμησης για την εκκίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Εξοικειώνονται με το υπολογιστικό σύστημα και υλοποιούν κατάλληλες δραστηριότητες για την κατανόηση του θέματος διδασκαλίας. Παρατηρούνε και περιγράφουνε τους υπολογιστές του εργαστηρίου, εντoπίζουνε τις βασικές μονάδες για την επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, αναγνωρίζουνε τις βασικές μονάδες επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά για την άριστη εξοικείωση με τα μέρη του Υπολογιστή. Πραγματοποιείται διαμορφωτική αξιολόγηση, ώστε να διαπιστώνεται η κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές μέσω συζήτησης και στοχευμένων ερωτημάτων στις δραστηριότητες. Γίνεται επίδειξη στην ολομέλεια κάποιας δραστηριότητας που υλοποιούνε οι μαθητές με τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Αναγνώριση κυριότερων μερών του Υπολογιστή
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Διάκριση λειτουργιών των επιμέρους κομματιών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 3: Πειραματισμοί με τα μέρη του
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 4: Διασύνδεση μερών που επικοινωνούν με την Κ.Μ.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση των μαθητών - διασκέδαση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουνε τα κυριότερα μέρη του υπολογιστή
  2. Να διακρίνουνε τις λειτουργίες των επιμέρους κομματιών του Υπολογιστή
  3. Να γνωρίζουνε πως συνδέονται τα μέρη μεταξύ τους
  4. Να εξοικειωθούνε με τη επεξεργασία Στοιχείου Διαδραστικών Ενεργών Περιοχών
  5. Να αναπτύξουνε θετική στάση απέναντι στον Η/Υ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μέρη Υπολογιστή
κεντρική μονάδα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ένα ενεργό υπολογιστικό σύστημα έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί για επίδειξη (στην έδρα του εκπαιδευτικού), βιντεοπροβολέας, δέκα (10) υπολογιστές με εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα ζωγραφικης για την εξάσκηση των μαθητών και σύνδεση με το διαδίκτυο για την υλοποίηση αυτού του σεναρίου,
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)