Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

20 λεπτά

ΕΝΝΟΙΑ, ΣΤΟΧΟΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Φύλλα Εργασίας

Στόχος της φάσης αυτής είναι να εισαχθούν οι μαθητές στην έννοια των ατομικών δικαιωμάτων, να κατανοήσουν το στόχο τους, την αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων περιορισμών τους και να γνωρίσουν τις βασικές υποχρεώσεις των Ελλήνων πολιτών.

Για το λόγο αυτό παρακολουθούν μια διαδραστική παρουσίαση που περιέχει επιγραμματικά τα κύρια σημεία και κάποιες ερωτήσεις σωστής έκφρασης και αντιστοίχισης. Στη συνέχεια εκπονούν μια άσκηση αντιστοίχισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και επεξεργάζονται ένα φύλλο εργασίας που αφορά την υποχρέωση υπεράσπισης της δημοκρατίας (άρθρο 120 του Συντάγματος).

Ατομικά δικαιώματα: έννοια, στόχος, περιορισμοί

Κάθε δικαίωμα συνεπάγεται μια υποχρέωση.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)