Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

60 λεπτά

Δημιουργία απλού παραδείγματος διαλόγου

Φύλλα Εργασίας

στη φάση αυτή παρουσιάζονται τα βήματα δημιουργίας ενός διαλόγου με λογική σειρά. Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα διαλόγου και γίνεται συζήτηση για τα βήματα και τις εντολές που χρησιμοποιήθηκαν. Οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν έναν απλό διάλογο.

Στη συνέχεια συμπληρώνουν τις ερωτήσεις αξιολόγησης σχετικά με τις εντολές που γνώρισαν και απαντώνται τυχόν απορίες

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)