Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακύκλωση: Σκουπίδια...Τα άχρηστα που γίνονται χρήσιμα

45 λεπτά

Αφόρμηση, ανάδειξη και επεξεργασία ιδεών

Φύλλα Εργασίας

Ο στόχος της 1ης φάσης είναι η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η ανάδειξη των ιδεών τους αναφορικά με την ανακύκλωση και η κριτική αναζήτηση και καταγραφή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο, τους στόχους του μαθήματος και τι αναμένει να έχουν καταφέρει οι ίδιοι οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος.Τους εξηγεί ότι το θέμα της διδασκαλίας είναι η ανακύκλωση και ότι ο κύριος στόχος είναι οι μαθητές : (α) να ενημερωθούν για το ζήτημα της ανακύκλωσης και (β) να γνωρίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι μαθητές εξοικοιωμένοι με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας χωρίζονται σε πέντε(5) ομάδες των τριών ή τεσσάρων μαθητών.Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται με βάση το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τον τεχνολογικό αλφαβητισμό κάποιων μαθητών. Η κάθε ομάδα κάθεται μπροστά σε έναν Η/Υ και εκτελεί τις δραστηριότητες του Φύλλου Εργασίας.

Ο στόχος της 1ης και της 2ης δραστηριότητας είναι ο εκπαιδευτικός να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, να επιτύχει την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα και να ανιχνεύσει τις πρότερες ιδέες των μαθητών αναφορικά με την ανακύκλωση.

1η Δραστηριότητα- Αφόρμηση(15 λεπτά)

Στην αρχή του μαθήματος ο εκπαιδευτικός κάνει μια γρήγορη σύνδεση με όσα έχει συζητήσει στην τάξη με τους μαθητές στα προηγούμενα μαθήματα αναφορικά με το περιβάλλον και την προστασία του. Στη συνέχεια προβάλλει στον πίνακα της τάξης κείμενο που διαβάζουν όλοι οι μαθητές (Φύλλο Εργασίας). Αφού διαβάσουν το κείμενο συζητούν για τους όρους ανακύκλωση, ανακυκλώσιμα υλικά, τρόποι επαναχρησιμοποίησης. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να παρακολουθήσουν βίντεο για την ανακύκλωση.

2η Δραστηριότητα- Ανάδειξη(10 λεπτά)

Ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση ανάμεσα σ' όλους τους μαθητές της τάξης και με αφορμή τις πληροφορίες που δόθηκαν ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να αναδείξει τις ιδέες των μαθητών για την ανακύκλωση και τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

3η Δραστηριότητα- Επεξεργασία(20 λεπτά)

Ο στόχος της 3ης δραστηριότητας είναιι η κριτική επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν σ' ένα ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη(kidspiration) τον ορισμό της ανακύκλωσης καθώς και να αναφέρουν ποια είδη απορριμμάτων μπορούν να ανακυκλωθούν, δίνοντας παραδείγματα.

 

Βίντεο σχετικό με την Ανακύκλωση

Διευκρίνιση: 
Στο τέλος της 1ης δραστηριότητας προβάλλεται το βίντεο με σκοπό να πραγματοποιηθεί η 2η δραστηριότητα.

Ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης

Διευκρίνιση: 
Πρόκειται για τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη που θα συμπληρώσουν οι μαθητές στο τέλος της 3ης δραστηριότητας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)