Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ταξινόμηση μονοδιάστατου πίνακα με τη μέθοδο της ευθείας ανταλλαγής (ή φυσαλίδας - Bubble Sort)

45 λεπτά

Βάζοντας αριθμούς στη σειρά

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές στην πρώτη δραστηριότητα του επισυναπτόμενου φύλλου εργασίας καλούνται να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό βίντεο συνολικής διάρκειας 5:15. Στο βίντεο αυτό γίνεται αναπαράσταση της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής μέσω του παραδοσιακού ουγγρικού χορού Csángó. Μετά το πέρας του βίντεο οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του πινάκα που απεικονίζεται σε αυτό, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, και να συζητήσουν στην τάξη τις διαπιστώσεις τους από το αποτέλεσμα του χορευτικού.

Στη συνέχεια και στη δεύτερη δραστηριότητα, δίνεται ο αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής και ζητείται από τους μαθητές να τον εφαρμόσουν για να ταξινομήσουν έναν μονοδιάστατο πίνακα 5 θέσεων.

Τέλος, στη τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν (και να τροποποιήσουν αντίστοιχα) την ταξινόμηση του πίνακα της δεύτερης δραστηριότητας, στο περιβάλλον του Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ.

Ο χορός Csángó

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθήστε το βίντεο και σημειώστε στο φύλλο εργασίας που σας δόθηκε τις τιμές του πίνακα a[10] την χρονική στιγμή 0:53 και την χρονική στιγμή 3:53.
Σχόλιο: 
Στο βίντεο αυτό, που δημιουργήθηκε από το πανεπιστήμιο Sapientia της Ρουμανίας, γίνεται αναπαράσταση της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής (ή φυσαλίδας) μέσω του παραδοσιακού ουγγρικού χορού Csángó.

Ο αλγόριθμος της ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής ή πιο απλά, φυσαλίδας

Διευκρίνιση: 
Επειδή τα ταξινομούμενα στοιχεία του πίνακα ανεβαίνουν σταδιακά όπως οι φυσαλίδες σε ένα αναψυκτικό, ο αλγόριθμος αυτός λέγεται και ταξινόμηση φυσαλίδας.
Σχόλιο: 
Η μεταβλητή temp είναι μια προσωρινή μεταβλητή που την χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο για να καταφέρουμε να κάνουμε αντιμετάθεση των τιμών μεταξύ των κελιών Α[j-1] και Α[j].
Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Καραΐσκος (Εκπαιδευτικός)