Γαλλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μια μέρα σε ένα θεματικό πάρκο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 

Tο παρόν διδακτικό σενάριο αποσκοπεί στην οργανική σύνδεση της γλώσσας -σύμφωνα και με το ΕΠΣ-ΞΓ- με το σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία στα σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα. Τέσσερις φίλοι, οι Nikos, Lucas, Sabine και Linda, βλέποντας τυχαία ένα βίντεο σ’ ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο στην τηλεόραση αποφασίζουν να περάσουν μια μέρα σ’ ένα θεματικό πάρκο και μάλιστα να γιορτάσουν μέσα σ’ αυτό τα γενέθλια της Sabine. Αλλά η επιλογή θα είναι δύσκολη… Ξεκινά ένας μαραθώνιος ιστοεξερεύνησης. Ποια άραγε θα είναι η απόφασή τους και με ποιο κριτήριο; Με τις απαραίτητες οδηγίες, φτάνουν στο πάρκο της επιλογής τους. Η περιήγηση στο μαγευτικό πάρκο ξεκινά και βέβαια σημαντική θέση έχει το θέαμα δώρο- έκπληξη για τα γενέθλια της Sabine.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνωστικών, ερευνητικών συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η παιγνιώδης μάθηση και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνουν την υλοποίηση σύγχρονων διδακτικών επιδιώξεων καθώς και την προετοιμασία των μαθητών για την ανάληψη ενεργού κοινωνικού ρόλου. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τα θεματικά πάρκα και το σχετικό με αυτά λεξιλόγιο, επιλέγεται η ιστοεξερεύνηση ως ερευνητικό εργαλείο και δίνεται έμφαση στον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Παράλληλα αναμένεται οι μαθητές να αναπτύξουν κριτικό τρόπο σκέψης μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ, καθώς και να συνδεθεί η εκπαιδευτική πρακτική με την καθημερινότητα των μαθητών.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Les parcs d' attraction
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 2: Quel parc choisir?
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα με η/υ ή tablets
45 λεπτά
Φάση 3: Une journée pas comme les autres!
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα με η/υ ή tablets
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα θεματικά πάρκα και να μάθουν το σχετικό λεξιλόγιο
  2. Να κατανοούν αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό στη γαλλική γλώσσα
  3. Να αναζητούν, να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία από διαδικτυακές πηγές
  4. Να βελτιώσουν την εκφορά γραπτού και προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
France
parc d' attractions
Eurodisney
Υλικοτεχνική υποδομή: 
αίθουσα με η/υ ή tablets
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΨΥΛΛΑ (Εκπαιδευτικός)