Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το κεφάλαιο αυτό στο βιβλίο διαρθρώνεται σε έξι υποενότητες που αναφέρονται:(2.1) στα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, (2.2) στη γλώσσα, (2.3) στη θρησκεία, (2.4) στα γράμματα, (2.5) στις επιστήμες και (2.6) στις τέχνες των ελληνισιτκών χρόνων. Το σενάριο καθοδηγεί τους μαθητές να διερευνήσουν τους επιμέρους τομείς του ελληνιστικού πολιτισμού, να κατανοήσουν τον οικουμενικό του χαρακτήρα, καθώς και τη συμβολή του στην εξέλιξη του πολιτισμού.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

     Το κεφάλαιο αυτό στο βιβλίο διαρθρώνεται σε έξι υποενότητες που αναφέρονται:(2.1) στα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, (2.2) στη γλώσσα, (2.3) στη θρησκεία, (2.4) στα γράμματα, (2.5) στις επιστήμες και (2.6) στις τέχνες των ελληνισιτκών χρόνων. Το σενάριο καθοδηγεί τους μαθητές να διερρυνήσουν τους επιμέρους τομείς του ελληνιστικού πολιτισμού, να κατανοήσουν τον οικουμενικό του χαρακτήρα, καθώς και τη συμβολή του στην εξέλιξη του πολιτισμού.

Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν, να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν στοιχεία του ελληνιστικού πολιτισμού.Η αναζήτηση, η αισθητοποίηση και η αξιοποίηση πληροφοριών γνωστικού τύπου μέσω του φυλλομετρητή, η αξιολόγηση και η απόδοση της πληροφορίας μέσα από την παραγωγή γραπτού κειμένου, η ανατροφοδότηση στην ομάδα κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης μέσα από μία διαδραστική επικοινωνία, η δυνατότητα παραγωγής πολυτροπικών κειμένων αποτελούν βασικούς στόχους της διδασκαλίας, οι οποίοι υλοποιούνται μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε και του διαδικτύου που ενσωματώθηκαν στη διδακτική πράξη με στόχο την προώθηση του νέου και του κριτικού γραμματισμού.

Από παιδαγωγικής σκοπιάς δίνεται έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως η ομαδοσυνεργατική με μικρές, ευέλικτες ομάδες μαθητών, στην ανατροφοδότηση των μαθητών με πληροφορίες και αξιολογικές κρίσεις που θα προέρχονται από την ίδια την ομάδα, στην αυτενεργό μάθηση μέσα από την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών σε μια ανακαλυπτική – διερευνητική πορεία της  μάθησης και της διδασκαλίας, στην αυτοαξιολόγηση των ομάδων, στην εποπτική διδασκαλία, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και στην ολιστική εκπαίδευση.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
60 λεπτά
Φάση 1: Προβολή της ιστορίας της Αλεξάνδρειας.
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
120 λεπτά
Φάση 2: Συλλογή και καταγραφή πληροφοριών.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο της Πληροφορικής
120 λεπτά
Φάση 3: Παρουσίαση εργασιών και ανάρτηση σε ιστοσελίδα.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1.  Να γνωρίσουν οι μαθητές την οικουμενικότητα του Ελληνισμού σ’ όλες τις πολιτιστικές εκφάνσεις της
  2.  Να γνωρίσουν τα μεγάλα πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα του ελληνιστικού κόσμου.
  3.  Να παραγάγουν διαφορετικά κειμενικά είδη.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ελληνιστικά κέντρα
γλώσσα
επιστήμες
θρησκεία
ελληνιστική τέχνη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
 Σε προηγούμενες διδακτικές ώρες έχει γίνει λόγος για τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου. Την πρώτη ώρα του σεναρίου οι μαθητές συγκεντρώνονται στη Βιβλιοθήκη του σχολείου για το πρώτο στάδιο της αφόρμησης και της εισαγωγής στο περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας και του διδακτικού σεναρίου.  Η δεύτερη δραστηριότητα διεξάγεται στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου (2 ώρες), όπου οι μαθητές αναζητούν τις πληροφορίες και κατασκευάζουν το υλικό τους.  Η παρουσίαση του τελικού προϊόντος και η αξιολόγηση γίνεται σε επόμενη διδακτική ώρα. Για αυτό χρησιμοποιείται η αίθουσα προβολών που διαθέτει Η/Υ και προτζέκτορα και συνδέεται με το διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)