Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Αβραάμ φιλοξενεί τον Θεό στη σκηνή του - ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδας.

45 λεπτά

Η φιλοξενία του Αβραάμ, μελέτη κειμένων.

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή θα ερευνήσουν οι μαθητές μας δύο κείμενα σχετικά με τη φιλοξενία του Αβραάμ. Το χωρίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης, κεφ. 18 (φύλλο 7, φάσης 2) και το αντίστοιχο απόσπασμα από το έργο της Κρητικής λογοτεχνίας "Κοσμογέννησις" (φύλλο 8, φάσης 2) του Γεωργίου Χούμνου. (Ένα μακρύ ποίημα εμπνευσμένο από την ιστορία των δύο πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, γραμμένο από τον Γεώργιο Χούμνο από τον Χάνδακα, στα τέλη του 15ου αι., ο οποίος αντλεί όμως από ένα Βυζαντινό πεζό κείμενο, την "Ιστορία του Παλαιού", γεμάτο από λαϊκές μεσαιωνικές παραδόσεις).

Οι μαθητές με την συγκριτική εξέταση θα συγκρίνουν τις πληροφορίες και θα αντλήσουν γνώσεις για το πώς παρουσιάζεται το τρισυπόστατο και ομοούσιο μεσα από συγκεκριμένες φράσεις των κειμένων. 

Σε αυτή την φάση θα αναγνωρίσουν τη σημασία, αλλά και την ιστορικότητα του γεγονότος, βλέποντας σε ιστοσελίδες την περιοχή όπου συνέβη το γεγονός ως πόλο έλξης πολλών προσκυνητών. Επίσης θα αναγνωρίσουν την συγκεκριμένη εικόνα στο σημείο όπου  εικονογραφείται μέσα σε εναν Ναό, κάνοντας μια εικονική περιήγηση. Στο τέλος θα ανακοινώσουμε στους μαθητές τις δραστηριότητες που θα αναλάβουν ανά ομάδες για την ξενάγηση - επίσκεψη στον Ιερό Ναό. (Την ανακοίνωση θα έχουμε αναρτημένη στην edmodo, άρα θα μπορούν να ενημερωθούν και από το σπίτι τους λεπτομερέστερα). 

Και σε αυτήν τη φάση ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως καθοδηγητής και οργανωτής της δουλειάς που πρέπει να γίνει: επιλέγει και παρέχει υλικό κατάλληλο και προσιτό στους μαθητές από ποικιλία πηγών, αλλά  και τους καθοδηγεί να το νοηματοδοτήσουν οι ίδιοι. Χρησιμοποιείται επίσης η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όπου η τάξη γίνεται κοινότητα μάθησης και καλλιεργείται ο συμμετοχικός σχολικός τρόπος σκέψης. Με την ενεργητική μάθηση δίνεται σημασία στον τρόπο απόκτησης της γνώσης κατά  Bruner, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι ατομικές ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή, ο οποίος συμμετέχει στην όλη διαδικασία σύμφωνα με τις προσωπικές του ικανότητες. 

Επειδή, κατά τη θεωρία του Αusubel, θεωρία ουσιαστικής μάθησης - meaningful learning - οι νέες έννοιες που διδάσκονται πρέπει να συνδέονται με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, που είναι αποθηκευμένες στη γνωστική δομή του μαθητή,  ξεκινάμε και πάλι με μια επανάληψη, για να δούμε τι γνώσεις έχουν μέχρι στιγμής δομήσει οι μαθητές.

Βήμα 1ο: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής και λαμβάνουν θέση μπροστά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως και κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα. 

Βήμα 2ο: Ανοίγουν με τους κωδικούς εισόδου και τον κωδικό μαθήματος και εισέρχονται στο μάθημα στην edmodo. 

Βήμα 3ο: Ανακοινώνεται με βάση την ψηφοφορία των ομάδων η νικήτρια ομάδα της εργασίας κατ οίκον (φύλλο 7 της Φάσης 1), ώστε να αναλάβει με τη βοήθεια των υπολοίπων την ξενάγηση στο Ναό. Σε περίπτωση ισοψηφιών διενεργείται κλήρωση.

Βήμα 4ο: Κάνουμε όπως είπαμε τη σύντομη ανασκόπηση- επανάληψη με τα παιχνίδια με τις κάρτες, τη διαδραστική εικόνα (από το φωτόδενδρο) και τη διαδραστική παρουσίαση.

Βήμα 5ο: Λέμε στους μαθητές να ανοίξουν τα καινούργια φύλλα εργασιών ανά ομάδες, έτσι όπως τα έχουν στην ομάδα τους στην edmodo. Θα δημιουργήσουν ένα νέο έγγραφο με τις απαντήσεις τους και θα το στείλουν στις υπόλοιπες ομάδες, για να δουν όλοι τις εργασίες όλων. (Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες ούτως ή άλλως).

Η Α΄Ομάδα έχει να εντοπίσει και κατανοήσει τις σημαντικότερες διαστάσεις του γεγονότος της Φιλοξενίας του Αβραάμ και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε την τεχνική των πέντε π και ένα γ, με προσαρμοσμένες τις ερωτήσεις για την περίπτωσή μας. Επίσης θα επισημάνουν την Δρυ Μαμβρή στον χάρτη. (Βλ. Φύλλο Εργασίας 1).

Η Β΄ομάδα, αφού διαβάσει και αυτή το κείμενο έχει να δώσει μια φράση στο χαρακτικό του Ντορέ (την εικόνα πήραμε από την ιστοσελίδα wikiart (:http://www.wikiart.org/es/gustave-dore#supersized-the-holy-bible-201376) και παράλληλα να βρει και την αντίστοιχη φράση από το κείμενο του Χούμνου, ώστε στη συνέχεια να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο απευθύνεται ο Αβραάμ στους Τρεις αγγέλους, πότε σε ενικό και πότε σε πληθυντικό, αποδίδοντας έτσι το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος.(Βλ. Φύλλο Εργασίας 2).

Η Γ΄ομάδα θα συγκεντρώσει πληροφορίες για την Δρυ Μαμβρή, βάσει ιστοσελίδων που αναφέρονται στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε το γεγονός. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουν μια παρουσίαση. Τους υποδεικνύουμε  στο φύλλο εργασίας να χρησιμοποιήσουν επίσης από το Φωτόδενδρο το τροπάριο της Κυριακής του Παραλύτου:"Μέτοικος ὑπάρχων ὁ ᾿Αβραάμ, κατηξιώθη τυπικῶς ὑποδέξασθαι, ἑνικόν μέν Κύριον ἐν τρισίν ὑποστάσεσιν, ὑπερούσιον, ἀνδρικαῖς δέ μορφώσεσιν" (Κανών Μεσονυκτικού, ωδή στ´). http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6303.  (Βλ. Φύλλο Εργασίας 3).

Η Δ΄ομάδα θα ερευνήσει επιπροσθέτως το χειρόγραφο της Κοσμογέννησης του Χούμνου εικονογραφημένο από τα χειρόγραφα της Βρετανικής βιβλιοθήκης σε συνδυασμό με το Βιβλικό κείμενο, θα επισημάνει την επαγγελία - υπόσχεση ως φανέρωση της Πρόνοιας του Θεού για όλη την ανθρωπότητα  και θα επιλέξει την εικόνα από τη συλλογή του φωτόδενδρου, που ταιριάζει στο συγκεκριμένο χωρίο που επισήμανε.(http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_40724_f049v).(Βλ. Φύλλο Εργασίας 4).

Η Ε΄ομάδα θα δημιουργήσει μια παρουσίαση με τρεις εικόνες που τους δίνουμε από το εικονογραφημένο κείμενο της Βρετανικής βιβλιοθήκης και επιλέγουν την ενδεδειγμένη φράση από το κείμενο της Γένεσης και της Κοσμογέννησης που ταιριάζουν στις εικόνες. (Βλ. Φύλλο Εργασίας 5).

Η Στ΄ομάδα κάνει μια εικονική περιήγηση σε ναό που εχει αυτήν εικόνα και γράφει ένα κείμενο όπου περιγράφεται αναλυτικά η εικόνα σχετικά με το σημείο όπου βρίσκεται. (Βλ. Φύλλο Εργασίας 6).

Βήμα 6ο: Αφού περάσει ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι ομάδες, δηλ. 20 λεπτά για να επεξεργαστούν τις δραστηριότητές τους - συνήθως τελειώνουν και νωρίτερα - ανακοινώνει κάθε ομαδα εν συντομία στην ολομέλεια, τα αποτελέσματα. Εάν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, επικεντρώνουμε στις παρουσιάσεις της Γ΄ και Ε΄ ομάδας, ενώ οι άλλες ομάδες μπορούν να προσθέτουν, βλέποντας την παρουσίαση, κάποια δική τους πληροφορία. Εξάλλου όλα είναι αναρτημένα και διαμοιρασμένα στην ed modo, οπότε οποτεδήποτε όλοι μπορούν να δουν την εργασία όλων και να καμαρώσουν τις κονκάρδες επιβράβευσης από τον/την εκπαιδευτικό τους.

Βήμα 7ο: Επιβραβεύουμε - και λεκτικά - όλες τις ομάδες για την προσπάθειά τους και τους εξηγούμε ότι στα αρχεία της ομάδας τους θα δουν τι ακριβώς πρέπει να ετοιμάσουν για την επίσκεψή μας την επόμενη διδακτική ώρα στον Ιερό Ναό. Μπορούμε να μοιράσουμε στα παιδιά από μια φωτογραφία που βγάλαμε την ώρα εργασίας των ομάδων, για να θυμούνται την προσπάθειά τους και το αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει η συνεργασία.

Και σε αυτή τη φάση υλοποίησης του σεναρίου μας το μαθησιακό περιβάλλον χαρακτηρίστηκε από άνεση, αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, αμοιβαία αλληλοβοήθεια, ελευθερία έκφρασης και αποδοχή της διαφορετικότητας του ατόμου. Πολύ σημαντική, και σε αυτήν τη φάση, η τελική παρουσίαση, οπου οι εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν τις απόψεις τους, ώστε όλοι να ακούν , συγκρίνουν και να  εμπλουτίζουν τις σκέψεις τους από τον αλληλοσχολιασμό.

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Διαδραστική εικόνα: Η φιλοξενία του Αβραάμ

Διευκρίνιση: 
Κάνετε κλικ πάνω στη φράση διαδραστική εικόνα Φιλοξενία του Αβραάμ και στη συνέχεια, όταν ανοίξει η εικόνα,ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή διασκέδαση!

Φιλοξενία του Αβραάμ

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ κεφάλαιο ΙΗ΄ της Γενέσεως.

ΚΟΣΜΟΓΕΝΝΗΣΙΣ, 2ος ΤΟΜΟΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Το διαδραστικό βιβλίο Θρησκευτικών της Α΄ σελ. 31, κεφ. 5 ενότητα γ΄

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Σώματα κειμένων. Σε περίπτωση που δεν φαίνεται κατευθείαν το κείμενο, κάντε κλικ στον αριθμό 4008.

Διευκρίνιση: 
Μια ιστοσελίδα που μπορούν να ανοίξουν οι μαθητές. Σε περίπτωση που δεν φαίνεται το κείμενο κατευθείαν αλλά μια σειρά από αριθμούς, κάνουμε κλικ στο 4008.

Συλλογή εικόνων που έχουν οι μαθητές να ερευνήσουν

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα και μόλις ανοίξει ακολουθήστε τις οδηγίες.

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄.

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄.

Δημιουργός Σεναρίου: Σμαράγδα Φαρίδου (Εκπαιδευτικός)