Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας

15 λεπτά

Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι διαμορφωτική και τελική.

Συμμετέχετε και στις δύο φάσεις της αξιολόγησης. Στη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης ως μέλη της ομάδας θα αυτοαξιολογηθείτε, ενώ στην τελική αξιολόγηση θα αυτοαξιολογηθείτε ως ομάδα και θα αξιολογήσετε το αποτέλεσμα της εργασίας των άλλων ομάδων. Η αξιολόγηση θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, για τα οποία έχει γίνει συζήτηση με τον εκπαιδευτικό εκ των προτέρων.

Ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου λειτουργεί ως συντονιστής, διαμεσολαβητής, παρατηρητής. Παρατηρεί, καταγράφει, αξιολογεί στάσεις, συμπεριφορές, δεξιότητες, σε επίπεδο ατομικό και σε επίπεδο ομάδας και παρεμβαίνει διορθωτικά, όπου χρειάζεται. Αξιολογεί την εργασία σε κάθε φάση της μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια για τα οποία έχει γίνει συζήτηση εκ των προτέρων.

Οι Ρουμπρίκες Αξιολόγησης, οι οποίες περιέχουν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι μαθητές, δίνονται παρακάτω:

Συγκεντρωτικά Κριτήρια αξιολόγησης ομαδικής εργασίας (Φύλλο Εργασίας 1)

Κριτήρια αξιολόγησης ομαδικής εργασίας (Φύλλο Εργασίας 2)

Ατομική αξιολόγηση μαθητή (Φύλλο Εργασίας 3)

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)