Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σύντομη περιγραφή: Στα πλαίσια του κεφαλαίου «Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους» του σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας των Ι. Δημητρούκα και Θ. Ιωάννου το σενάριο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να  αντλήσουν επιπλέον πληροφορίες για έναν ανατολικό λαό ο οποίος με την εξάπλωσή του επηρέασε βαθιά την παγκόσμια ιστορία. Μέσα από την ανάγνωση κειμένων και πηγών καθώς και μέσα από την παρατήρηση πλήθους φωτογραφιών και τη συμμετοχή σε ψηφιακές δραστηριότητες  οι μαθητές καλούνται να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις που είχε η εμφάνιση των Αράβων τόσο στην ιστορία του Βυζαντίου και της Ευρώπης όσο και στο χώρο της θρησκείας, της οικονομίας και του πολιτισμού.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ποιοι είναι οι Άραβες και κάτω από ποιες συνθήκες ασπάστηκαν το Ισλάμ; Για ποιους λόγους εξαπλώθηκαν ταχύτατα; Τι συνέβη κατά την επαφή τους με το Βυζάντιο και τη Δύση; Πώς κατάφεραν να κυριαρχήσουν στο διεθνές εμπόριο; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της τέχνης τους και πώς αυτοί συνέβαλαν στην παγκόσμια επιστημονική πρόοδο; Αυτά και άλλα επιμέρους ζητήματα διαπραγματεύεται το παρόν σενάριο. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Μέθοδος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Η εξάπλωση των Αράβων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Εμπόριο και πολιτισμός του Ισλάμ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με διαδραστικό πίνακα
45 λεπτά
Φάση 5: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται και να επιλέγουν κριτικά τις πληροφορίες που χρειάζονται.
  2. Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  3. Να γνωρίσουν τις συνθήκες εμφάνισης και εξάπλωσης της ισλαμικής θρησκείας καθώς και τις συνέπειες.
  4. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις επιδόσεις των Αράβων στα γράμματα, στις τέχνες και στις επιστήμες.
  5. Να κατανοήσουν οι μαθητές την πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ Ισλάμ, Βυζαντίου και Δύσης.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ισλάμ
εξάπλωση Αράβων
μάχες
υγρό πυρ
τέχνη Αράβων
εμπόριο Αράβων
Άραβες και επιστήμες
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής, Powerpoint, Internet Browser, Φύλλα εργασίας, διαδραστικός πίνακας.
Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)