Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

“Saving our planet” Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Παραμερίζοντας τον παραδοσιακό, δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και υιοθετώντας πιο ενδιαφέρουσες, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με την εκτεταμένη χρήση των ΤΠΕ, η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αποδοτική, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής από την πλευρά του διδάσκοντα εκπαιδευτικού. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί μία ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη και ένα λειτουργικό τρόπο υπέρβασης τυχόν δυσκολιών του αναλυτικού προγράμματος. Η προτεινόμενη εισήγηση φιλοδοξεί να δώσει έμφαση, με την περιγραφή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, σε ευρύτερους παράγοντες που προσδιορίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη εκπαιδευτική πρακτική, όπως διδασκαλία και μάθηση, προγράμματα σπουδών και διδακτικός σχεδιασμός με ΤΠΕ, σύγχρονα μαθησιακά μέσα και περιβάλλοντα των ΤΠΕ.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η παρούσα διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ αναφέρεται στο Κεφάλαιο 9 (Unit 9) Earth Day Everyday” του σχολικού βιβλίου στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας της Στ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Κύριος σκοπός είναι η εξοικείωση των μαθητών με λεξιλόγιο σχετικό με τα απειλούμενα με εξαφάνιση ζώα και τη μόλυνση και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η εξάσκησή τους στη λήψη και επεξεργασία πληροφοριών από το διαδίκτυο και τη συγγραφή περιγραφών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη χρήσης της διάδρασης και τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο μάθησης και διδασκαλίας, στοιχεία που στο σύνολό τους (κυρίως με την επιλογή της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας) συνδέονται άμεσα με τη Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες των πέντε (5)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 2: Συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 3: Παραγωγή project με θέμα “Environmental Pollution"
Χώρος Διεξαγωγής: Σπίτι (Δημιουργία)- Σχολική τάξη (Παρουσίαση)
15 λεπτά
Φάση 4: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου/Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Aνάπτυξη της γραπτής/προφορικής έκφρασης των μαθητών (Λεκτική/Γλωσσική Νοημοσύνη)
  2. Συμμετοχή σε διαθεματικές, ομαδικές, βιωματικές δραστηριότητες (Διαπροσωπική Νοημοσύνη)
  3. Ονομασία/Περιγραφή (στα Αγγλικά) απειλούμενων ειδών (Λεκτική /Οπτική /Νατουραλιστική Νοημοσύνη)
  4. Σταδιακή προσαρμογή των μαθητών στην εισαγωγή ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Οπτική Νοημοσύνη)
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ομαδοσυνεργατική
διερευνητική
μαθητοκεντρική
ΤΠΕ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικός πίνακας, πλαστικοποιημένες κάρτες, φυλλάδια εργασιών
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ (Εκπαιδευτικός)