Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δικτυωμένοι: Βασικές Γνώσεις για το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές θεμελιώδεις γνώσεις σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού αλλά και των μηχανών αναζήτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανίχνευση των λανθασμένων αναπαραστάσεων που συστηματικά σχηματίζουν οι μαθητές και την άρση τους μέσω γνωστικών συγκρούσεων, ώστε τελικά να αποκτήσουν μια λειτουργική εικόνα της δομής του διαδικτύου και των υπηρεσιών του.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν καθημερινά τον Παγκόσμιο Ιστό, όπως και άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου. Ωστόσο, φαίνεται (και τεκμηριώνεται από εκτενή σχετική βιβλιογραφία) ότι έχουν πολύ συχνά εντελώς λανθασμένες αναπαραστάσεις ως προς τη δομή και τη λειτουργία του διαδικτύου, του παγκόσμιου ιστού αλλά και τη σχέση ανάμεσά τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Ενεργοποίηση και Ανίχνευση Αναπαραστάσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα με Βιντεοπροβολέα ή Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
40 λεπτά
Φάση 2: Εργασία στο Σπίτι: Παρακολούθηση Βίντεο
Χώρος Διεξαγωγής: Σπίτι
40 λεπτά
Φάση 3: Συζήτηση στην Τάξη
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα με Βιντεοπροβολέα ή Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
40 λεπτά
Φάση 4: Πειραματισμός με Δικτυακό Λογισμικό και Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία του διαδικτύου.
  2. Να περιγράφουν τα συστατικά και τη λειτουργία του παγκόσμιου ιστού.
  3. Να διαφοροποιούν ανάμεσα στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, κυρίως δε τον παγκόσμιο ιστό.
  4. Να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου ως αποτέλεσμα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ υπολογιστών.
  5. Να διαφοροποιούν τις μηχανές αναζήτησης από τον παγκόσμιο ιστό και να περιγράφουν τη λειτουργία τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
διαδίκτυο
Παγκόσμιος Ιστός
μηχανές αναζήτησης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοπροβολέας, Εργαστήριο Πληροφορικής με εγκατεστημένο κατάλληλο λογισμικό (φυλλομετρητές, traceroute, wireshark, λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.
Δημιουργός Σεναρίου: Γιώργος Μπουκέας (Εκπαιδευτικός)