Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Ως Γεωγράφος και Μαθηματικός ακολουθώ τα χνάρια του Μεγάλου Στρατηλάτη"

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

     Το διαθεματικό σενάριο με τίτλο "Ως Γεωγράφος και Μαθηματικός ακολουθώ τα χνάρια του Μεγάλου Στρατηλάτη" περιέχει μία σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση των ΤΠΕ, ώστε οι μαθητές της Δ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου μέσα από τη συνεργατική διερεύνηση να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να ερευνήσουν, να συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες με τελικό σκοπό να κατανοήσουν χωροταξικά το μέγεθος της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και τις αλλαγές στα όρια των κρατών, όπως είναι σήμερα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ο γενικός σκοπός αυτού του σεναρίου είναι οι μαθητές της Δ΄ τάξης να γνωρίσουν τoυς σημαντικότερους σταθμούς της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία, ώστε να κατανοήσουν το μέγεθος και τη σπουδαιότητα του εγχειρήματός του.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Ανάδειξη προϋπάρχουσας γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Η φάση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδασκαλίας (απαραίτητα Η/Υ και βιντεοπροβολέας) ή στο εργαστήριο Η/Υ.
70 λεπτά
Φάση 2: Οικοδόμηση και επέκταση γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο υπολογιστών
20 λεπτά
Φάση 3: Τελική αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να σχεδιάζουν στο χάρτη την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
  2. Να αναπαριστούν εικονικά την πορεία του Αλέξανδρου του Γ΄ (με Google Maps και Google Earth)
  3. Να επιλύουν προβλήματα που έχουν σχέση με τη μέτρηση απόστασης και χρόνου
  4. Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από τη συνεργατική διερεύνηση
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μέγας Αλέξανδρος
Ιστορία
Δ' τάξη
διαθεματικότητα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Για την εφαρμογή του σεναρίου είναι απαραίτητη η ύπαρξη εκτυπωτή και επαρκή αριθμού υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε οι μαθητές να εργάζονται ανά ζεύγη ή ανά ομάδες των τριών. Επιπλέον, θα πρέπει ο δάσκαλος να έχει εγκαταστήσει τα ακόλουθα λογισμικά: 1. Λογισμικά οπτικοποίησης (Google Earth, Google Maps), τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές να οπτικοποιήσουν την πορεία του Αλέξανδρου, να γνωρίσουν τα κράτη που κατέκτησε και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος του, αφού τους δίνουν τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την απόσταση που θα έπρεπε να διανύσουν με τα πόδια και το χρόνο που θα χρειάζονταν, αν σήμερα έκαναν περίπου την ίδια διαδρομή με τον Αλέξανδρο. Eπιπρόσθετα, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στο ανάγλυφο της γης και των συνόρων μεταξύ των κρατών. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα λογισμικά και ψηφιακές εφαρμογές: 1. Λογισμικό για την Ιστορία Γ' και Δ' του ΠΙ ως εργαλείο για την ανάδειξη της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών αλλά και την εδραίωση της γνώσης εκ μέρους τους 2. Εφαρμογή για τη δημιουργία ψηφιακού ερωτηματολογίου, π.χ Google Forms. Η ύπαρξη βιντεοπροβολέα κρίνεται χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη. Το σενάριο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με την ύπαρξη μόνο γωνιάς Η/Υ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)