Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Δάσος και κλιματική αλλαγή

120 λεπτά

Βιβλιογραφική μελέτη θέματος και συλλογή υλικού

Φύλλα Εργασίας

Τα υπό διαπραγμάτευση θέματα ήταν η προσέγγιση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής, οι πηγές ενέργειας, ο διαχωρισμός των ενεργειακών πηγών σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την ενέργεια και τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, οι μαθητές έπρεπε να συλλέξουν υλικό το οποίο σχετιζόταν με τις ωφέλειες των δασών και τους κινδύνους που τα απειλούν αλλά και η άρρηκτη σύνδεση του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος όσο και οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιχειρήθηκε κατά τον τρόπο αυτό η διασαφήνιση του όρου αειφόρος ανάπτυξη. Επίσης μελετήθηκε μέσα από άρθρα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση. Η ερευνητική προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων προσεγγίστηκε διαθεματικά μέσα από τεχνικές ιστοεξερεύνησης, προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν στη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)