Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Δάσος και κλιματική αλλαγή

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι καινοτόμες βιωματικές δράσεις αποτελούν κατάλληλο πεδίο για την ανάπτυξη συνεργατικών πρωτοβουλιών στις σχολικές μονάδες του Δημοτικού. Ιδιαίτερα η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) είναι δυνατό να αποτελέσουν το όχημα προς μία αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου σε σχέση με τη συνεργατικότητα. Η μάθηση δεν εξαντλείται στη μεταφορά γνώσεων προς τους μαθητές, αλλά συμπεριλαμβάνει και τη μετάδοση αξιών, τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών μέσα από βιωματικόυ τύπου δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό η εκπαίδευση συμβάλλει στον περιβαλλοντικό εγγραματισμό των ατόμων. Στην ΕΑΑ οι μαθητές καλούνται πλέον να προσεγγίσουν τις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές των περιβαλλοντικών προβλημάτων, να αντιληφθούν τις βασικές αιτίες αυτών και να προτείνουν ενδεχόμενες λύσεις, μέσα από διαδικασίες ενεργητικής μάθησης που θα τους επιτρέπουν να  συσχετίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με τις ήδη υπάρχουσες γνωστικές τους δομές. Ουσιαστικά, το επιθυμητό αποτέλεσμα της ΕΑΑ είναι το πώς μέσω της κριτικής σκέψης ο μαθητής θα καταστεί ικανός να συνδιαλέγεται με το περιβάλλον του εκδηλώνοντας φιλοπεριβαλλοντικές συμπεριφορές και το παρόν ψηφιακό σενάριο ανατύχθηκε προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα Μεσογειακά δάση. Τόσο η μελέτη της ενέργειας όσο και η μελέτη των οικοσυστήματων αποτελούν στόχους του αναλυτικού προγράμματος των μαθητών της έκτης τάξης του δημοτικού. Τα πεδία αυτά θεωρούνται πρόσφορα για την ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων επειδή οι μαθητές, σε γενικές γραμμές, έχουν προηγούμενες γνώσεις και αναπαραστάσεις του δάσους και της κατανάλωσης ενέργειας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
60 λεπτά
Φάση 1: Δημιουργία ομάδων και χαρτογράφηση εννοιών
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
120 λεπτά
Φάση 2: Βιβλιογραφική μελέτη θέματος και συλλογή υλικού
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
120 λεπτά
Φάση 3: Δραστηριότητες για το δάσος - κλιματική αλλαγή
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
240 λεπτά
Φάση 4: Βιωματικές δραστηριότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη και όλοι οι χώροι του σχολείου
60 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση προγράμματος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές επιδιώκεται: Να γνωρίσουν τι προσφέρουν τα δάση αλλά και τους κινδύνους που τα απειλούν
  2. να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και την έννοια της αειφορίας
  3. να διερευνήσουν τις αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
  4. να αντιληφθούν τη σύνδεση της υποβάθμισης της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου από τυχόν υποβάθμιση τ
  5. να αναπτύξουν δεξιότητες για ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Δάσος
Κλιματική αλλαγή
Αειφόρος Ανάπτυξη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εξοπλισμός με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας και επιφάνεια παρουσίασης ή εναλλακτικά διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)